All Junior Cert Irish posts
 • avatar image

  Filíocht staidéar freagraí samplacha ar fáil SryanBruen

  I have sample answers on the following studied poems if you want one:

  *An t-Ozón

  *Subh Milis

  *An Gleann inar Tógadh Mé

  *Faoiseamh a Gheobhadsa

  *Na Blátha Craige

  1. avatar image

   CiaraFox

   Can I please have the sample answer for Na Blátha Craige??

  2. avatar image

   SryanBruen

   Na Blátha Craige freagra samplach

   Rinne mé staidéar ar an dán "Na Blátha Craige" le Liam O'Flaithearta i rith mo chúrsa. Is é ábhar an dáin seo ná an Dúlra. Is amhlaidh go dtagann an file ar bhláthanna áirithe atá ag fás ar aill in aice na farraige. Síleann an file nach bhfuil an áit seo go

   deas.

   “Áit bhradach, lán le ceo”.

   Tá ionadh ar an bhfile gur féidir leis na bláthanna fás ar bhruach na h-aille dá bharr. Dar leis an bhfile nach mbíonn an ghrian ag taitneamh go minic.

   “Ní scairteann grian anseo

   Ó Luan go Satharn”

   Sa dara leath den dán úsáideann an file pearsantú. Freagraíonn na bláthanna an file. Deir siad go bhfuil siad go sona sásta san áit. Ceapann siad go bhfuil láidreacht speisialta ag baint leis an bhfarraige.

   “Táimid faoi dhraíocht

   Ag ceol na farraige”

   Is dán fíor-mhaith é seo a léiríonn an dúlra mar phríomhthéama an dáin seo.

   You could also add any of these phrases in if you wanted to (some maybe in there already)

   • Tá codarsnacht láidir sa dán seo idir an dá íomha a cuirtear os ár comhair amach.

   • There is a strong contrast in the poem between the two images put in front of us.

   • Is áit dearóil é, a deir an file linn.

   • The poet tells us the place is horrible.

   • Áfach, tugtar íomha iomlán difriúil sa dara chuid den dán.

   • However, we are given a different image in the second part of the poem.

   • Deirtear linn gur áit iontach deas sona é sa dara chuid den dán.

   • We are told the place is wonderful, nice and happy in the second part of the poem.

   • Is léir mar sin go bhfuil codarsnacht láidir sa dán.

   • It is clear that there is a strong contrast in the poem.

   • Sa dara leath den dán úsáideann an file pearsantú.

   • In the second part of the poem, the poet uses personification.

   • Tosaíonn na bláthanna ag caint leis an bhfile.

   • The flowers begin talking with the poet.

   • Deir siad go bhfuil siad faoi dhraíocht ag ceol na farraige.

   • They said that they were entranced by the music of the sea.

  3. avatar image

   CiaraFox

   Thank You!!!!

  4. avatar image

   holly2012

   Could I please have the an t-ózon and subh milis asap!?

  5. avatar image

   SryanBruen

   Rinne mé staidéar ar an dán “An t-Ózón” le Máire-Áine Nic Ghearailt i rith mo chúrsa. Is é téama an dán seo ná fearg / an timpeallacht / nádúr.

   Sa dán seo, úsáideann an file pearsantú mar tá an ciseal ózóin ag caint i rith an dáin. Deánann an file é seo i stíl díreach simplí.

   “Mise an t-ózón”

   Níl an ciseal ózóin sásta ar chor ar bith mar dar leis, tá an cine daonna i mbaol. Deánann an ciseal ózóin iarracht daoine a shaoradh / shábháil ó rudaí dainséaracha,

   “Chun tusa a shaoradh

   Ó iomarca gréine”

   Ach dar leis an bhfile / an ciseal ózóin tá an cine daonna ag loit an timpeallacht agus níl daoine sásta aire a thabhairt don domhan agus é an choimeád slán sábháilte. Tugann sé rabhadh agus tá sé soiléir go bhfuil fear air,

   “Táim ag rá leat

   Aire a thabhairt”

   Léiríonn orduithe an ciseal ózóin go bhfuil fearg ar an bhfile agus nach bhfuil sé sásta linn,

   “Ná loit rud ar bith”

   Ba mhaith leis an bhfile go mbeadh meas ag daoine ar an domhan agus má ghlacfaimid a chomhairle, mairfamid,

   “Glac mo chomhairle

   Agus mairfidh tú”

   Taitníonn an dán seo go mór liom mar tá sé lán de mhothúcháin. Tá sé soiléir go bhfuil fearg ar an bhfile toisc go bhfuil daoine ag loit an timpeallacht agus iarrann sé orainn aire a thabhairt don timpeallacht. Freisin, tá an-suim agam sa tíreolaíocht agus i meitéareolaíocht.

  6. avatar image

   SryanBruen

   Rinne mé staidéar ar an dán “Subh Milis” le Séamus Ó'Néill i rith mo chúrsa. Is é téama an dán seo ná fearg.

   Feictear beagán den fhearg sa dán seo ag tús an dáin nuair a chonaic an file subh milis ar bhaschrann an doras.

   "Bhí subh milis ar bhaschrann an doras"

   Gan dabht bhí an file ar buile, dúirt sé féin gur éirigh corraí ann.

   "Ach mhúch mé an corraí"

   Bhí sé feargach mar bhí air an doras a ghlanadh. Ach roimh dheireadh an dán d'imigh an corraí mar thosaigh an file ag smaoineamh faoin todhchaí nuair a bheadh lámha a mhic glan.

   Beidh "an baschrann glas"

   Beidh an páiste fásta aníos agus imithe as an teach.

   Beidh an "lámh bheag ar iarraidh"

   Cinnte tá beagán den fhearg sa dán seo.

  7. avatar image

   Brian_McCormack

   Thanks so much!

  8. avatar image

   Lonercla

   Can you use subh milis for tuismutheoir??

  9. avatar image

   SryanBruen

   No Lonercla but you can use it for "An teaglach" - The family

  10. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  11. avatar image

   Aoibhin.

   i have only studied 2 poems - reoiteog mharfach and subh milis should i study an t-ozon too as in other links they claim subh milis cant be used?

  12. avatar image

   joecole

   @Lonercia. In my opinion, Subh Milis can be used for "Tuismitheoir". You can discuss the parents' love for their child as they feel great sadness when thinking about the day when their child is grow up.

   "An lámh bheag ar iarraidh"

  13. avatar image

   SryanBruen

   Aoibhin An t-Ózón is not a bad one to learn. It's very straightforward and you would learn it easily in no time. I would tell you to go ahead and study it! I studied it on me own, not with my class.

  14. avatar image

   student331

   Is there no 'h' in daonna? Is it just an cine daonna?

  15. avatar image

   SryanBruen

   No there's no 'h'.

  16. avatar image

   student331

   Oh okay, thank you. I better go fix my note then 📝😭

  17. avatar image

   SryanBruen

   Search up cine daonna on the internet if you do not believe me

  18. avatar image

   student331

   I do, I was just asking because I have cine dhaonna written all over my notes for An tÓzón.

  19. avatar image

   ug_roland2504

   ye it's cine daonna which means man kind/human race

  20. avatar image

   MichelleMcCabe

   did u do an tadh?

  21. avatar image

   SryanBruen

   Yes

  22. avatar image

   mathswhiz101

   do you think i need more than one irish poem?

  23. avatar image

   mathswhiz101

   or should i learn your note on an ghleann inar togadh me?

  24. avatar image

   jaynen112

   Do you think that if i only learned Subh Milis will I be ok for the Junior cert unseen poetry?

  25. avatar image

   SryanBruen

   Mathswhiz101 it really depends on the poem you learnt like some are very limited with themes whilst some have plenty of themes or common ones that come up. Well it is a good and very easy poem to study, so why not?

  26. avatar image

   SryanBruen

   Jaynen112 I am very sorry but you can't just learn Subh Milis on its own. I'd advise you to 100% learn another poem, maybe my studied one, An Gleann inár Tógadh Mé? And do you not mean studied poetry? LOL

  27. avatar image

   SryanBruen

   I have a sample answer for Mac Eile Ag Imeacht now as well

  28. avatar image

   KevinB

   Subh Milis has fit in to every year so far, you probably could get away with it because there are so many themes. And it also has similar themes to the other poems like an T-ozon

  29. avatar image

   jaynen112

   ok thank you both I will learn another poem thx x

  30. avatar image

   123HOLOPER456

   Could you please send a Faoilean sample answer @SryanBruen

  31. avatar image

   SryanBruen

   READ YOUR REPLY ALREADY IN THE FIRST THREAD YOU POSTED IN!!!!! Mas é do thoil é

  32. avatar image

   heyooo

   Can u post sub milis as gra?

  33. avatar image

   SryanBruen

   Sorry I don't have a sample answer on that, only Fearg.

  34. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  35. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  36. avatar image

   eoinduff

   Do you've a sample answer for An t-Adh?

  37. avatar image

   Pablojun

   Thank u .Do u have any sample answers for the prose?

  38. avatar image

   genevive.s

   Do you have sample answer on t-adh and Reiteog mharfach?

  39. avatar image

   alannah.hughes

   Could you Send a sample answer for an glean inár tógadh me

  40. avatar image

   MKhan

   Could u pls send one for faoiseamh a gheobhadsa

  41. avatar image

   Amy.gallagher

   Do you have a sample answer for an gadaí ? Should I learn an tadh as well for the jc ?

  42. avatar image

   SryanBruen

   I do have a sample answer for An tÁdh and here it is in this document. I remember I uploaded it somewhere before but I can't remember so here ya go. I guarantee, this will get you full marks if you copy it exactly like it is, just make sure you choose the right theme. I got a B in the JC for Irish (HL), I betcha the thing that got my mark down was the listening.

   attachment Irish An tÁdh.docx

  43. avatar image

   SryanBruen

   For some reason, I lost my sample answer on Faoiseamh a Gheobhadsa but I still have these phrases taken from my sample answer in this document.

   attachment Faoiseamh a Gheobhadsa.docx

  44. avatar image

   SryanBruen

   I don't have sample answers for An Gadaí and Reiteog Mharfach.

  45. avatar image

   SryanBruen

   Here is my sample answer for An Gleann Inár Tógadh Mé

   (i) Rinne mé staidéar ar an dán “An Gleann Inar Tógadh Mé” le Dubhghlas de hÍde i rith mo chúrsa. Is é ábhar an dáin seo ná Grá.

   (ii) Rugadh an file sa Gleann. Bhí sé an-sásta sa Ghleann nuair a bhí sé óg. Bhain sé taitneamh as na rudaí a rinne sé ansin,

   "Shiúil sé ó áit go háit".

   Bhí grá aige don dúlra. Luaigh sé an giorria agus an fia agus sruthán sléibhe. Thaitin an t-uisce fuar úr go mór leis,

   "San uisce fíor ba mhór mo dhúil".

   Bhí sé sásta sa Ghleann. Bhí grá aige don Ghleann. Ní raibh eagla air roimh aon rud sa Ghleann. Léim a bhád ar bharr na habhann.

   Cheap sé go raibh sé ábalta breith ar an ngaoth. Cheap sé go raibh dath an óir ar gach rud ina áit dhúchais sa Ghleann,

   "sa ghleann inar tógadh mé".

   Cheap sé go raibh sé ábalta aon rud a dhéanamh.

  46. avatar image

   Dangles17

   Wow

  47. avatar image

   Dangles17

   That must have taken long

  48. avatar image

   SryanBruen

   What did Dangles17?

  49. avatar image

   Dangles17

   Writing out

  50. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader