All Junior Cert Irish posts
 • avatar image

  Irish Phrases SryanBruen

  I will post some phrases that would be useful in writing essays, stories, letters in Irish

  1. avatar image

   SryanBruen

   Bhí teannas os cionn an mheáin - Tension was at its highest (lit. Tension was above the average)

   Ba é an lá a barr riamh - It was the best day ever (lit. The day was on top ever)

   Luigh mé gan focal asam - I laid out without a word

   Tús maith leath na hoibre - A good start is half the battle (A good start is half the work)

   Shocraíomar ar fad - We all decided....

   Tá grá agam duit - I love you (lit. I have love for you)

   Bhí mé ag crith le heagla - I was shaking with fear

   Is cuimhin liom an lá sin an-mhaith - I remember that day very well

   Bhí mé préachta leis an bhfuacht - I was frozen with the cold

   Maidin chiúin a bhí ann - It was a quite morning

   Ní ghnáth lá a bhí ann - It wasn't a normal day

   Áfach, rud amháin suimiúil a tharla ná - However, one interesting thing that happened was

   Bhí mo chroí i mo bhéal - My heart was in my mouth

   I mo thuairim - In my opinion

   Bhí ionadh an domhain orm - I was very surprised

   Go tobann, bhuail tubaiste orm - Suddenly, disaster struck (on me)

   Lig mé scread asam - I let a roar out of me

  2. avatar image

   SryanBruen

   Mothaím tú uaim - I miss you

   Ina dhiadh tamaill - After a while

   Tugadh síob abhaile dom - I was given a lift home

   Lig mé osna sástachta - I let out a sigh of happiness

   Ar luas lasrach - At a ferocious pace

   Bhí an baile sábháilte arís - The town was safe again

   Lean siad mé timpeall na háite - They followed me around the place

   Bhí mé ag cur fola - I was bleeding

  3. avatar image

   SryanBruen

   Le breis - More than

   Is beag áit - Tis few places

   Thar an ngealach le gliondar - Over the moon with happiness

   Den chéad uair - For the first time

   Ní mó ná sásta - Not happy

   An chéad rud - The first thing

   Thug mé faoi deara - I noticed

   Ba bheag nar - Nearly

   Ní raibh oiread is - These wasn't as mush as

   Toisc/Mar- Because

   Ní raibh aon dara rogha agam - I had no other choice

   Taibhsíodh di - Seemed to her

   Le hiontas - In wonder

   Lig sé osna fháda - He let out a long sigh

   Gan tracht - Not to mention

   Lamh in uachtar - upper hand

   Ní fhéadfadh sé - He wouldn't be able

   De bhreis ar - As a result

   Scaití/Uaireanta - Sometimes

   Seafóideacha - Ridiculous

   Snag anála - Deep breath

   Aniar aduaidh - Very fast

   Diadh ar ndiadh - Bit by bit

   Gclaochlú suntasach - Remarkable change

   Cúraimí an tí - Responsibility of the house

   Ar bhealach - In a way

   Mar sin de - Because of this

   Gan smaoineamh - Without thinking

   Ba leor - Enough

   Tháinig mé uirthí - I came upon

   Bealach amháin no bealach - One way or another

   Marófar mé - I will be killed

   Gan choinne - Without warning

   Ná hábair é - Don't mention it

   Ar tí - About to

   Den chuid is mó de - Most of the time

   Gach uile chearn den tír - Every corner of the country

   Anonn is anall - Backwards and forwards

   Drogall - Reluctant

   San ám céanna - At the same time

   Géarghá - Real need

   Cogar - Listen

   Leag sé siúl ar - He layed his eyes on

   Loinnir ina shúile - Glistening in his eyes

   Ar mhullach snoic - At the top of the mountain

   Snámh in aghaidh easa - Swimming against the tide

   Loit/Mhill - Destroy

   Coiméad/Cosaint/Saoradh - Protect

   Mionlach - Minority

   Formhór - Majority

   Amhail is - Like as if

   Bhí sé tagtha - He had come

   Draíochta - Mystifying

   Bhí socraithe acu - They decided

   Torann na mbos - noise of the applause

   Pé náire - Whatever shame

   Ceannaireacht - Leadership

   Is mó a bhraitheann - It depends

   Go huile is go iomlán - Totally believing

   Smacht a fháil orthu - Control over them

   i bpreabadh na súil - In the blink of an eye

   In ionad - Instead of

   Ag dul iméid - Increasing

   Tháinig loinnir ina shúile - His eyes lit up

  4. avatar image

   SryanBruen

   Useful phrases for 'An tÁdh' by Pádraig Ó Conaire. These can be used with other short stories, you just change a few words!

   Roghnaigh mé an ghearrscéal 'An tÁdh' le Pádraig Ó Conaire - I chose the short story 'The Luck' by Patrick Ó Conaire

   Rinne mé staidéar an ghearrscéal 'An tÁdh' le Pádraig Ó Conaire i rith mo chúrsa - I studied the short story 'The Luck' by Patrick Ó Conaire during my course

   Is léir go bhfuil an téama ________ le feiceáil sa scéal seo - It is clear that the theme of _________ is to be seen in this story

   Taispánfaidh mé go bhfuil an téama tríd an scéal - I will show that this theme is to be seen through the story

   Feicimid cairdeas mar théama sa scéal seo - We see the theme of friendship in this story

   Feicimid áthas an óige mar théama sa scéal seo - We see the theme of joy of youth in this story

   Is léir go bhfuil an téama ________ le feiceáil sa scéal seo ansin - It is then clear that the theme ________ can be seen in this story

   Léirigh an t-údar an téama go héifeachtach - The author dealt very effectively with this theme

   Léirigh mé é seo le neart samplaí ó scéal - I showed this theme with plenty of examples from the story

  5. avatar image

   SryanBruen

   Léirigh mé é téama seo le neart samplaí ó scéal*

  6. avatar image

   SryanBruen

   ón scéal*

  7. avatar image

   SryanBruen

   Áthas na hóige*

   very sorry for these mistakes

  8. avatar image

   SryanBruen

   - Bhí áthas orm dea-scéala a chloisteáil = I was delighted to hear the good news

   - Bhí brón orm an droch-scéala a chloisteáil = I was sad to hear the bad news

   - tá ag éirí go breá liom = Im getting on well

   - Tá saol breá againn anseo = we're having a great time here

   - Nach méanar duit! = Isn't it well for you!

   - tá sé tuillte go maith agat = You well deservre it

   - Comhghairdeas leat - congratulations

   - Maith thú = good on you

   - Is oth liom a rá = I'm sorry to say

   - Bhí sé i gceist agam glao a chur ort = I intended calling you

   - Fan go gcloise tú an scéal! = Wait tillyou hear the news

   - Chonaic mé i do litir go raibh tú = I saw in your letter that you

   - Tá an aimsir that cionn = the weather is excellent

   - Bíonn and ghrian ag scoilteadh na gcloch gach lá = The sun is splitting the stones every day

   - Bhí sé ag stealladh báistí inné = It waslashing rain yesterday

   - Níl puth gaoithe inniu = There isn't a puff of wind

   - Neart aiseanna = lots of facilties

   - Tá na háiseanns that barr = the facilities are great

   - ...ag fanacht in árasán/óstán in aice na trá = staying in an apartment/hotel beside the beach

   - Gan amhras = without a doubt

   - Creid nó ná créid = believe it or not

   - Fan go gcloise tú = wait til you hear

   - Fan go bhfeice tú = wait till you see

   - Sula i bhfad/Sar i bhfad/go gairid = soon

   - Ina theannta sin/chomh maith le sin = as well as that

   - Tá na radharcra gleoite = the sights are brilliant

   - Chonaiceamer = we saw

   - Bhuaileamar = We met

   - Bhaineamar an-sult as = we really enjoyed

   - Bia blasta/lofa/déisteanach = tasty/rotten/disgusting food

   - Fleá fhulachta = barbeque

   - Tá muintir na háite an-chairdiúil = people are very friendly

   - Thógamar carr/arasán ar iasacht = we rented a carr/apartment

   - Ag spaisteoireacht = sight-seeing

   - Is oth liom a rá = I'm sorry to say

   - Tá mé ag cur snas/feabhais ar mo chuid Gaelige/Fraincíse/Spáinnise = inproving my Irish/French/Spannish

   - Tá bean an tí an-chabhrach = the woman of the house if very helpful

   - Chuamar ar thuras bus/traenach/bád = we went on a bus/train/boat journey

   - Bíonn an-chraic agam anseo = I have great fun here

   - Bhí áthas an domhain orm nuair a chuala mé = I ws delighted when I heard

   - Pé scéal é = however

   - ag tnúth le = looking forward to

   - Ní chreidfidh tú cad a tharla = you won't believe what happened

   - Míle buíochas as an gcuireadh = thanks a million for the invitation

   - Bhí an lá/oíche/cluiche/ceolchoirm dochreidte = the day/night/game/concert was incredible

   - Ní dhéanfaidh mé dearmad ar an ......oche sin go deo = I'll never forget that.....

   - Ní bréog ar bith a rá = It's not a lie to say

   - Is fíor a rá = It's true to say

   - Bhuel = well

   - cluiche ceannais = final

   - leathcheannais = semi

   - Ar chomhscór ag laethama = level at halftime

   - Tá mé craiceáilte faoi = I'm mad about

  9. avatar image

   SryanBruen

   -Tá súil agam go bhfuil tú i mbarr na sláinte =I hope you are well

   -Tá brón orm nár scríobh mé níos luaithe = I'm sorry I didn't write sooner

   -Bhí áthas orm do litir a fháil cúpla lá ó shin = I was delighted to get your letter a couple of days ago

   - Fuair mé do litir Dé hAoine seo caite = I got your letter last Friday

   - Conas atá saol agat féin?= How is life with you?

   - Ní raibh am agam scríobh go dtí seo = I didn't have time to write until now

   - Beatha agus sláinte ó.... = Greeting from...

   - Táim fíorbhuíoch as ucht do litreach = I am most thankful for you letter

   - Is fada an lá ó chuala mé uait = I haven't heard from you in ages

   - Tá súil agam go bhfuil gach rud ar fónamh = I hope everything is alright

   - Conas atá cúrsaí sa bhaile = How are things at home?

   -Cén chaoi a bhfuil sibh go léir = How are you all?

   - Conas atá tú ó chonaic mé thú ag... = How are you since I saw you at...

  10. avatar image

   SryanBruen

   - Feicfidh mé thú in gceann míosa/seachtaine = I'll see you in a months/weeks time

   - Cuirfidh mé glaoch ort an tseachtain seo chugainn/ag an dearieadh seachtaine = I'll call you next week/at the weekend

   - Abair le do dheirfiúr/do dheartháir go raibh mé a cur a tuairsce/a thuairisce = tell your sister/brother I was asking for her/him

   - Tá gach duine anseo as cur do thuairisce = Everybody here is asking for you

   - Níl a thuilleadh le rá agam = I have nothing left to say

   - Caithfidh mé imeacht anois = I must go now

   - Níl m'obair bhaile críochnaithe go fóill agam = I haven't got my homework finished yet

   - Tá mo mháthais ag glaoch orm don dinnéar = My mother is calling me for dinner

   - Tá m'aintín ag teacht ar cuairt = My aunt is coming to visit

   - Caithfidh mé slán a fhágáil leat anois = I must say goodbye now

   - Táim ag tnúth le litir uait= I'm looking forward to a letter from you

   - Idir an dá inn, tabhair aire duit féin = In the meantime, look after yourself

   - Scríobh ar ais chugam go luath/gan mhall/le casadh an phoist = Write back soon/without delay/by return post

   - Ná déan moill, scríobh chugam = don't delay, write to me!

   - Tá súil agam go bhfeicfidh Mé go luath thú = I hope I see you soon

   - Cuir glaohc orm anocht = Call me tonight

   - Beidh mé ag caint leat an tseachtain seo chugainn = I will be talking to you next week

  11. avatar image

   TheHorg

   I just want to say thanks for these, they're very handy and it would be great if you could keep them coming!

  12. avatar image

   SryanBruen

   No problem at all. Anytime I am given new phrases in school or I find some interesting phrases to use, I immediately post them here.

  13. avatar image

   SryanBruen

   ● Táim ag ceapadh — I think

   ● Déarfainn — I’d say

   ● Sílim — I think

   ● Creidim — I believe

   ● Measaim — I consider

   Ar an gcéad dul síos — first of all

   ● Ar aon nós — anyway

   ● Pé scéal é — in any case

   ● Dála an scéil — by the way

   ● Ar nós na gaoithe — quickly, like the wind

   Bhuel — well

   ● Is fíor sin — that’s true

   ● Níl bréag ar bith ansin — there’s no lie in that

   ● Chun an fhírinne a insint/a rá — to tell the truth

   ● Níl a fhios agam ó thalamh an domhain — I have no idea whatsoever

   Dar m’anam — upon my soul

   ● Go háirithe — especially

   ● Dáiríre — really

   ● Go deo na ndeor — for ever and ever

   ● Is breá liom — I like

   ● Is aoibhinn liom — I really like

   ● Tá mé craiceáilte faoi — I’m crazy about

   ● Is fuath liom — I hate

   ● Is gráin liom — I detest

   ● Lá breá brothallach — a fine warm day

   ● Bhí an ghrian ag spalpadh anuas — the sun was beaming down

   ● Bhí sé ag stealladh báistí — it was pouring rain

   ● Oíche sheaca a bhí ann — it was a frosty night

   ● Ní raibh oiread agus puth gaoithe ag séideadh — there wasn’t a breath of wind

   blowing

   Mar a dúirt mé cheana — as I said before

   ● Cuir i gcás — for example

   ● Go sábhála Dia muid — God save us

   ● Le cúnamh Dé — with the help of God

   ● Buíochas le Dia — thanks be to God

   Sa lá atá inniu ann — nowadays

   ● Faoi láthair — at present

   ● I láthair na huaire — at the present time

   ● Na laethanta seo — these days

   ● Le déanaí — lately

   ● Amach anseo — in the future

   ● Sa todhchaí — in (the) future

   ● Ar ball, ar ball beag — in a while

   ● Gan rómhoill — without much delay

   ● San am atá le teacht — in the future

   Chomh maith leis sin — as well as that

   Go mór mór — especially

   Ar nós — such as, for example

   Ag an am céanna — at the same time

   I dtús báire — first of all

   A Mhamaí, A Dhadaí, A Sheáin, A Mháire - Dear Mam, Dad, Seán, Mary

   Conas atá sibh/tú? - How are you (plural)/you?

   Tá mé ar laethanta saoire i … - I’m on holidays in …

   Tá mé anseo i gConamara - I’m here in Conamara

   Tá mé ar chúrsa anseo sa Ghaeltacht - I’m on a course here in the Gaeltacht

   Táim ag scríobh chugat ó theach m’uncail - I’m writing to you from my uncle’s house

   Táim anseo ar feadh seachtaine/coicíse - I’m here for a week/fortnight

   Bhí an turas ar fheabhas - The journey was great

   Tá an aimsir go hálainn/go huafásach - The weather is lovely/awful

   Tá gach éinne an-chairdiúil - Everyone is very friendly

   Níl na daoine róchairdiúil - The people are not too friendly

   Tá an bia ceart go leor - The food is okay

   Tá an bia lofa - The food is rotten

   Fillfidh mé abhaile De hAoine seo chugainn - I’ll return home next Friday

  14. avatar image

   SryanBruen

   an-taitneamh - great enjoyment

   shroich mé - I reached

   arú amárach - the day after tomorrow

  15. avatar image

   SryanBruen

   Capall an tsaoil an ghrá - Love makes the world go round

  16. avatar image

   SryanBruen

   Is leighis is fearr do ghrá pósadh - The best cure for love is marriage

   Níl leighis do ghrá ach pósadh - There's no cure for love but marriage

   Is olc nach ngabhaidh comhairle, ach is míle measa a ghabhas gach uile chomhairle - He is bad that will not take advice, but he is a thousand times worse who takes every advice

   Ná déan troid - Do not offer fight

   Comhairle charaid gan a híarraidh, chan fhuair si a riamh an meas budh chóir di - A friend's advice not asked for was never valued as it deserved

   Ní fios go baileach cén t-am a dhúisigh mé - I'm not sure what time it was exactly when I woke up

   Bhí gach duine ag canadh in ard a gcinn agus a ngutha - Everyone was singing at the top of their lungs

   Bíonn an fhírinne searbh - The truth hurts

   Mol an óige agus tiocfaidh sí - Praise youth and she will thrive

   Is iad na laethanta seo na laethanta is fearr i mo shaol - These days are the best days of my life

   Aithníonn ciaróg ciaróg eile - It takes one to know one

   Is fearr an tsláinte ná na táinte - There are two sides to every story

   Is maith an scéalaí an aimsir - Only time will tell

   Bíonn drochubh i ngach ciseán - There's a bad egg in every basket

   Is mise, le meas - Sincerely

   Is gairid ár gcairt ar an saol seo - Our lease on life is short

   Níl fhios agam - I don't know

   Is dóigh liom - I suppose

   Dia linn - God bless you

   Go n-eirí an t-ádh leat - Good luck

   Mar is eol duit - As you know

   Ní bhíonn saoi gan locht - There's no wise man without blame

   An rud is annamh is iontach - What's rare is wonderful

  17. avatar image

   SryanBruen

   Ní raibh mé ag iarraidh a deireadh é - I didn't want it to end

  18. avatar image

   SryanBruen

   Here you go O'Gradaigh

  19. avatar image

   christinaxxc

   these are really helpful ! sound thanks

  20. avatar image

   SryanBruen

   Bhí neart duiseanna le buaite - There were plenty of prizes to be won

   Bhí ionadh an domhain orm ar na rudaí a tharla níos déanaí - I was really surprised of the things that happened later

   Bhuaigh mé an chéad duis - I won the first prize

   Thug mo mháthair roinnt airgid dom mar theastaigh uaim cuimhneacháin a cheannach - My mother gave me some money because I wanted to buy souvenirs

   Bhí an ceolchoirm ar siúl an oíche a leanas - The concert took place the following night

   Thug m’athair síob dom - My father gave me a lift

   Bhí mé go fírinneach gan focal - I was literally speechless

   Bhí mé beagnach i dtriobláid - I was nearly in trouble

   Áfach, sroich mé in am - However, I arrived in time

   Chan mé in éineacht libh - I sang along with them

  21. avatar image

   SryanBruen

   No problem at all Christina

  22. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  23. avatar image

   SryanBruen

   Ní bheatha teanga í ag foghlaim litríocht - A language doesn't live if forced to learn literature

  24. avatar image

   avril.doyle.980

   go hiontach thanks sryan bruen :)

  25. avatar image

   SryanBruen

   Tá na mhuinteoirí an-chairdiúil i gcodarsnacht leis an chuid is mó muinteoirí - The teachers are very friendly in contrast to most teachers

  26. avatar image

   Sarah2014

   what other options do you have when asking the ten questions in the fogra instead of saying "cá?, cé, cathain?"

  27. avatar image

   SryanBruen

   Sarah please ask in a relevant thread (or make your own saying it). This thread is only for posting phrases that people can use in ceapadóireacht or litreacha

  28. avatar image

   SryanBruen

   Correction

   Bíonn dhá insint ar scéal - There are two sides to every story

   Is fearr an tsláinte ná na táinte - Health is better than wealth

  29. avatar image

   SryanBruen

   Oíche dorcha i lár mí Meitheamh a bhí ann - It was a dark night in the middle of June

  30. avatar image

   SryanBruen

   Correction

   Chan mé in éineacht leo - I sang along with them

  31. avatar image

   SryanBruen

   Bhí na focail de ghlanmheabhair agam - I know the words off by heart

  32. avatar image

   SryanBruen

   Is maith an scéalaí an aimsir cad a tharlóidh níos déanaí sa scéal seo - Only time will tell what happens later in this story

  33. avatar image

   SryanBruen

   Chuir m’athair fios ar an t-otharcharr - My father called the ambulance

  34. avatar image

   SryanBruen

   Tá biseach ag teacht orm in aghaidh an lae - I am getting better day by day

  35. avatar image

   Cathal_8908

   Can I add a few? (Sports and Concert)

  36. avatar image

   SryanBruen

   Yeah feel free

  37. avatar image

   SryanBruen

   Ní raibh fhios agam go bhfeadfadh rudaí éirí níos measa - I didn't know things could get any worse

  38. avatar image

   SryanBruen

   Tá súil agam go bhfeicfidh mé go luath thú - I hope I see you soon

   Fillfidh mé abhaile an tseachtain seo chugainn - I'll return home next week

   Le cúnamh Dé, beidh an aimsir linn! - Please God the weather will be good!

   Caithfidh mé dul anois agus staidéar a dhéanamh - I have to go now to study

   Cuirfidh mé glao ort - I'll call you

   Dá mbeadh a fhios agam cad a bhí ar tí tarlú an lá sin d'fhanfainn sa leaba - If I knew what was about to happen that day, I'd have stayed in bed

  39. avatar image

   Aoibhin.

   these are amazing thanks so much!

  40. avatar image

   SryanBruen

   Tá an tírdhreach dochreidte - The landscape is unbelievable

   Táim sa Spáinn - I'm in Spain

   Táim sa Fhrainc - I'm in France

   Táim sa Ghréig - I'm in Greece

   Tá an ceantar an-ghnóthach - The area is very busy

   Tá sé dubh le daoine - There is a huge crowd

   Chaitheamar lá ag siopadóireacht san ionad siopadóireachta i lár na cathrach - We spent a day shopping in the shopping centre in the city centre

   Thugamar cuairt ar na suíomhanna suimiúla - We visited the tourist attractions

   Chuamar ag fámaireacht - We went sightseeing

   Thugamar cuairt ar mhúsaem - We visited a museum

   Thugamar cuairt ar chaisleán - We visited a castle

   Thugamar cuairt ar an thúr Eiffel - We visited the Eiffel Tower

   Thugamar cuairt ar ardeaglais - We visited a cathedral

   Thugamar cuairt ar staid sacair - We visited a soccer stadium

   Thugamar cuairt ar páirc spraoi - We visited a funfair

   Thugamar cuairt ar páirc uisce - We visited a waterpark

   Bhí sé chomh te le hoigheann - It was as hot as an oven

   Bhí mé ag fáil bháis leis an teas - I was dying in the heat

   Tá an teocht an-ard - The temperature is very high

   D'fhanamar in óstán galánta cúig réalta - We stayed in a splendid five star hotel

   Ní thuigim an teanga - I don't understand the language

   Táim chomh dearg le tráta - I'm as red as a tomato

   Táim griandóite - I'm sunburned

  41. avatar image

   Aoibhin.

   could you give a lift of question words ( where,when..) and some seanfhocails that I can use in stories and letters?

  42. avatar image

   Aoibhin.

   list sorry!

  43. avatar image

   SryanBruen

   Seanfhocails are listed above but here they are (some you will never use, I just thought I'd add them to this thread haha)

   Is leighis is fearr do ghrá pósadh - The best cure for love is marriage

   Níl leighis do ghrá ach pósadh - There's no cure for love but marriage

   Is olc nach ngabhaidh comhairle, ach is míle measa a ghabhas gach uile chomhairle - He is bad that will not take advice, but he is a thousand times worse who takes every advice

   Ná déan troid - Do not offer fight

   Comhairle charaid gan a híarraidh, chan fhuair si a riamh an meas budh chóir di - A friend's advice not asked for was never valued as it deserved

   Ní fios go baileach cén t-am a dhúisigh mé - I'm not sure what time it was exactly when I woke up

   Bhí gach duine ag canadh in ard a gcinn agus a ngutha - Everyone was singing at the top of their lungs

   Bíonn an fhírinne searbh - The truth hurts

   Mol an óige agus tiocfaidh sí - Praise youth and she will thrive

   Is iad na laethanta seo na laethanta is fearr i mo shaol - These days are the best days of my life

   Aithníonn ciaróg ciaróg eile - It takes one to know one

   Bíonn dhá insint ar scéal - There are two sides to every story

   Is maith an scéalaí an aimsir - Only time will tell

   Bíonn drochubh i ngach ciseán - There's a bad egg in every basket

   Is mise, le meas - Sincerely

   Is gairid ár gcairt ar an saol seo - Our lease on life is short

   Níl fhios agam - I don't know

   Is dóigh liom - I suppose

   Dia linn - God bless you

   Go n-eirí an t-ádh leat - Good luck

   Mar is eol duit - As you know

   Ní bhíonn saoi gan locht - There's no wise man without blame

   An rud is annamh is iontach - What's rare is wonderful

  44. avatar image

   SryanBruen

   I post a new question word at the top of the random vocabulary daily (except for today when you wanted just poetry vocabulary).

  45. avatar image

   SryanBruen

   Bhí oíche mhaith agam - I was having a good time / I had a good time

  46. avatar image

   SryanBruen

   Tá feabhas ag teacht ar mo chuid Ghaeilge - My Irish is improving

   Bhí feabhas ag teacht ar mo chuid Ghaeilge - My Irish improved

   Beidh feabhas ag teacht ar mo chuid Ghaeilge - My Irish will improve

   ^ See how you can change the tense easily?

  47. avatar image

   SryanBruen

   Ní raibh mé ábalta aon rud a dhéanamh - I wasn't able to do anything

   Ar thaobh an bhóthair - At the edge of the road

   Bhí na bóithre go dona - The roads were bad

   Leagadh é - He was knocked down

   Tá mé san ospidéal anois faraor - I am in the hospital now unfortunately

   Bhí timpiste agam cúpla lá ó shin - I had an accident a few days ago

   Leag carr mé gan rabhadh - A car knocked me down without warning

   Tá mé i mbarda deas buíochas le Dia - I am in a nice ward thanks be to God

   Tógaim piollaí agus leigheas dhá uair in aghaidh an lae - I take pills and medicine twice a day

   Beidh orm siúl le maidí croise ar feadh seachtaine - I will have to walk with crutches for a week

  48. avatar image

   SryanBruen

   Ní rómhaith - Not so good

   D'airigh mé uaim thú - I missed you

   Ní fhaca mé le fada an lá thú - Long time no see

   Diabhal scéal - Nothing new

   Tar isteach - Come in

   Bí ar do chompord - Make yourself at home

   Codladh sámh - Sweet dreams

   Bíodh an-turas agat - Have a good trip

   Beidh mé ar ais ar an bpointe - I will be right back

   Bain taitneamh as - Bon appétit

   Cén slí beatha atá agat? - What do you do for a living?

  49. avatar image

   claudia.farrar.2013

   These are great! Could you put up a few seanfhocail to incorporate into stories please?

  50. avatar image

   SryanBruen

   An rud is annamh, is iontach - What is rare is strangest

   Is maith an scáthán súil charad - A friend’s eye is a good mirror

   Aithníonn ciaróg ciaróg eile - It takes one to know one

   Moladh luath agus cáineadh mall - Early praise and delayed criticism

   Bíonn blas ar an mbeagán - A little tastes well

   Éist le fuaim na habhann agus gheobhaidh tú breac - Listen to the sound of the river and you will get a trout

   Eochair feasa foghlaim - Learning is the key to knowledge

   Faigheann an tseanbhróg an tseanstoca - The old shoe gets the old stocking

   Giorraíonn beirt bóthar - Two shorten the road

   Is ait an mac an saol - Life is strange

   Is binn béal ina thost - Silence is golden

   Is fearr an tsláinte ná an táinte - Health is better than wealth

   Tagann cruatan i ndiaidh an chaite - Waste not, want not

   Is glas iad na cnoic i bhfad uainn - Faraway hills are green

   Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine - People live in one another’s shadow

   Maireann croí éadrom i bhfad - A light heart lives longest

   Ní bhíonn uasal ná íseal, ach thuas seal thíos seal - Noble and poor are both up and down a while

   Ní féidir an dubh a chur ina gheal, ach seal - You can only deny the truth for a while

   Ní mar a shíltear a bhítear - Things are not always as they seem

   Ní neart go cur le chéile - There is no strength without unity

   Ní thagann ciall roimh aois - Sense does not come before age

   Soitheach folamh is mó torann - Empty vessels make the most noise

   Taithí a dhéanann máistreacht - Experience brings perfection

  51. avatar image

   SryanBruen

   Tír gan teanga, tír gan anam - A country without a language, is a country without a soul

   Tús maith leath na hoibre - A good start is half the work / well begun half done

   Beatha teanga í a labhairt - The life of a language is to speak it

   An té nach gcuirfidh san earrach, ní bhainfidh sé san fhómhar - He who does not sow in spring, will not reap in the autumn

   Uireasa a mhéadaíonn cumha - Absence makes the heart grow fonder

   Beidh lá eile ag an bPaorach - Power will have another day

   Is breá an ní an óige, ach ní thagann sí faoi dhó - Youth is a fine thing, but it does not come twice

   Níl aon tinteán mar do thinteán féin - There is no place like home

   Níor bhris focal maith fiacail riamh - A good word never broke a tooth

   Tarraingíonn scéal scéal eile - One story leads on to another

   Ní bhíonn in aon rud ach seal - Nothing lasts for ever

   Ní dhéanfaidh an saol capall ráis d’asal - The world would not make a donkey a racehorse

   Is minic ciúin ciontach - The quiet ones are often guilty

   I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin - Rome was not built in a day

   Imíonn an tuirse is fanann an tairbhe - Tiredness goes away and the benefit remains

   Aithnítear cara i gcruatan - It is in hardship that a friend is recognised

   An té a bhíonn siúlach, bíonn sé scéalach - Travellers have tales to tell

   Is fearr cara sa chúirt, ná punt sa sparán - Better a friend in court, than a pound in the purse

   Ní sheasann sac folamh - An empty sack will not stand

   An té nach bhfuil láidir, ní mór dó a bheith glic - He who is weak needs to be clever

   Ná mol agus ná cáin tú féin - Neither praise nor criticise yourself

   Buail an t-iarann te - Strike when the iron is hot

   Ní thagann ciall roimh aois - Sense doesn’t come before age

   Múineann gá seift - Necessity is the mother of invention

   Ní fhanann trá le héinne - Time and tide awaits no man

   Ná tabhair breith ar an chéad scéal - Never judge on first opinions

   Ag tuileadh agus ag trá a chaitheann an fharraige an lá - The tide spends the day going in and out

   Oíche aerach is maidin bhrónach - A lively night and a sad morning

   Ar scáth a chéile a mhairimid - We all exist in each others’ shadow

   Go n-éirí an bóthar leat is do chosán cóngair - May your journey, long or short be a success

  52. avatar image

   SryanBruen

   I hope all these seanfhocail are of use to you

  53. avatar image

   SryanBruen

   Maireann na daoine ar scáil a chéile - The people live in one another's shadows

  54. avatar image

   SryanBruen

   A chomhairle féin do mhac árann ‘s ní bhfuair sé ariamh níos measa - It does not get worse than a dear son that pleases himself

  55. avatar image

   Aoife_9776

   These are great!

  56. avatar image

   SryanBruen

   Nuair a cheap mé go raibh gach rud foirfe - When I thought that everything was perfect

   Clár an siopa - The cash register

   Éadaí éagsúla - Different clothes

   Sheas gach duine in eagla - Everybody stood in fear

   Bhí mé ar mo sheachaint - I was on the run

   Bhí m'aghaidh chomh dearg le tráta - My face was as red as a tomato

   Bhí na robálaithe go soiléir ciontach - The robbers were clearly guilty

   Chuaigh na rudaí ó bun go bharr - The things went from top to bottom / Life went from top to bottom

  57. avatar image

   SuhDude

   Here bro your not the SryanBruen on YouTube nall

   😮😮😮

  58. avatar image

   SryanBruen

   I am SuhDude

  59. avatar image

   SuhDude

   Here like I respect you so much man fuck the haters yeah keep doing what your doing

  60. avatar image

   SryanBruen

   Thanks bro. Yeah I live by me own words "The haters gonna hate but you can break down that wall if you never give up" hahahaha. You keep on believing too bro and #NEVERGIVEUP.

  61. avatar image

   SryanBruen

   Oh I see - I'm a true fool for falling for this.

  62. avatar image

   SryanBruen

   I should of known that for a name especially like SuhDude

  63. avatar image

   SryanBruen

   Bhí sé Oíche Shamhna nach ndéanfaidh mé dearmad go deo - It was a Halloween that I will never forget!

  64. avatar image

   SryanBruen

   Chuir mé eagla ar - I scared

  65. avatar image

   SryanBruen

   Samhlaítear domsa - It seems to me

   Caitheann daoine an iomarca ama - People spend too much time

   Ceapann go leor daoine - A lot of people think

   Ní aontaím leis sin ar chor ar bith - I don't agree with that at all

   Aontaím go huile is go hiomlán leis an tuairim sin - I totally agree with that opinion

   Is trua liom a rá - I'm sorry to say

   Déanfainn - I would say

   Táim lánchinnte de - I'm certain of it

   Is é an rún atá á phlé againn inniu ná - The motion we are discussing today is

   Táim ar son an rúin - I am for the motion

   Cuirfidh mé ná cúiseanna os bhur gcomhair anois - I will now present you with the reasons

   Thar fóir - Overboard

  66. avatar image

   SryanBruen

   Lig mé mo chroí asam nuair a chan mé - I sung my heart out

  67. avatar image

   SryanBruen

   Fágfaidh siad riamh mise i m'aonar arís - They will never leave me alone again

  68. avatar image

   FuckDaJC

   I thought that SuhDude trying to be nice is there history between yous or something?

  69. avatar image

   SryanBruen

   FuckDaJC please do not post totally off-topic posts to this thread (as the notifications go to my email). SuhDude offended Aidan and that's the end of it.

  70. avatar image

   SryanBruen

   Ní fhágfaidh siad riamh mise i m'aonar arís - They will never leave me alone again*

  71. avatar image

   FuckDaJC

   Ok sorry man thanks for the handy notes anyway bro

  72. avatar image

   Aoife_9776

   What's goin on here?

  73. avatar image

   Melanie_8122

   Thanks so much SryanBruen as I'm rubbish at Irish Go raibh mile maith agat!

  74. avatar image

   SryanBruen

   You could also say Sheas gach duine le heagla - which is perfectly acceptable as Sheas gach duine in eagla is.

  75. avatar image

   SryanBruen

   Bhí sé soiléir go raibh na robálaithe ciontach - It was clear the robbers were guilty

  76. avatar image

   SryanBruen

   Bheartaigh mé éadaí a cheannach tar éis tamaill - I decided to buy clothes after a while

   Thosaigh mo chairde agus mé féin ag cur roinnt éadaí éagsúla orainn - My friend and I started trying some different clothes on

   Bhí mé ag iarraidh roinnt éadaí nua - I wanted some new clothes

   Theastaigh uathu an t-airgead go raibh sa siopa - They wanted the money that the shop had

   Bhí sé ar a sheachaint - He was on the run

   Bhí tú ar do sheachaint - You were on the run

   Bhí sí ar a seachaint - She was on the run

   Cheap mé nach dtiocfaidís riamh - I thought they would never come

   Thosaigh mo chairde ag tabhairt a gcairde - My friends started bringing their friends

   Bhí mé i gcruachás - I was in a fix

   Cé atá ag déanamh an raice seo? - Who's making this racket?

   Íslíodh an ceol ansin - The music was turned down then

   Ní fheagródh aon duine - Nobody would answer

   Bhí siad ar deargbhuile - They were raging

  77. avatar image

   SryanBruen

   Caithfidh tú féachaint air - You must see it

   Tá an físeán faoi staidéar - The video is about studying

   Chabhraigh sé a lán liom - It helped me a lot

   Rinne mé mo bhainistíocht ama níos fearr - It made my time management better

   Thug sé inspioráid dom - It gave me inspiration

   Bhí an seó ar siúl an lá dár gcionn - The show was taking place the following day

   Chuaigh mé abhaile i ndiaidh na scoile - I went home after school

   Thug mo mháthair roinnt airgid dom mar bhí fhios aici gur theastaigh uaim cuimhneacháin a cheannach - My mother gave me some money because she know that I wanted to buy souvenirs

   Nuair a shroich mé ar seó - When I arrived at the show

   Bhí sé an-ghreannmhar go raibh mé anáil - He was so funny that I could barely breathe

   Cheap gach duine sa barra go raibh sé fíorghreannmhar - Everybody in the bar thought he was hilarious

   Nuair a bhí sé ag magadh - When he was joking

  78. avatar image

   SryanBruen

   Rinne sé mo bhainistíocht ama níos fearr***

  79. avatar image

   SryanBruen

   Bhí sé an-ghreannmhar go raibh mé as anáil***

  80. avatar image

   SryanBruen

   Ceapadh príomhoide nua i mo scoil féin le déanaí - A new principal was appointed in my school lately

   Is amhránaí mhaith é - He is a good singer

   Glacann sé páirt sa ghrúpa ceoil - He takes part in the choir

   Níor thaitin an príomhoide deireanach liom - I did not like the last principal

   Is ról deacair é an príomhoide - The principal has a hard role

   Bhí air a lán rudaí a dhéanamh - He has a lot to do

   Is ball mé de bhanna ceoil - I am a member of a music band

   Bhí an chéad ghig againn le déanaí - We had our first gig lately

   D'ainmnigh mé an bhanna 'The Karma Killers' mar táimid láidir agus misneach - I named the band 'The Karma Killers' because we are strong and clever

   Tá plean againn faoi ghig eile sa mhí seo chugainn - We plan to have another gig in the next month

  81. avatar image

   evelyndajlani

   OMG i cant thank you enough for these, they're great !

  82. avatar image

   Dodger

   Would you happen to have a sample answer on gra for a studied Irish story plz

  83. avatar image

   Melanie_8122

   Thanks so much Sryan Bruen!

  84. avatar image

   SryanBruen

   Dhlúthchairde - Best friends

  85. avatar image

   SryanBruen

   I posted it in another thread recently Dodger for you

  86. avatar image

   SryanBruen

   Oh sorry I misread your post, I posted a poem sample answer on love.

  87. avatar image

   SryanBruen

   Sorry my studied stories don't have a theme of love

  88. avatar image

   SryanBruen

   Luaigh pointe eolais amháin - Mention one point of information

   Luaigh dhá phointe eolais - Mention two points of information

   Tuige - How come

   Cén saghas duine - What type of person

   Cé mhéad - How much / How many

   Cé chomh fada - How long

   Cá fhad - How long

   Cé leis - Who owns

   Cé uaidh - From whom

   Cé acu - Which

   Cé dó - For whom

   Déan cur síos ar - Describe

  89. avatar image

   SryanBruen

   Bhuail mé le cairde nua - I made some new friends

  90. avatar image

   SryanBruen

   Imreofar an cluiche - The game will be played

   Goidfear na cácaí ón bácús - The bakery's cakes will be stolen

  91. avatar image

   SryanBruen

   Goidfear na cácaí ón mbácús**

  92. avatar image

   SryanBruen

   Seinnfear an t-amhrán anocht - The song will be played tonight

  93. avatar image

   SryanBruen

   Seinnfear ár n-amhrán anocht - Our song will be played tonight

  94. avatar image

   SryanBruen

   Anois is arís - Now and again

   Réiteach le - To get on with

  95. avatar image

   SryanBruen

   There I reported to the mods about not sending you notifications.

  96. avatar image

   SryanBruen

   Ba é an oíche a barr riamh - It was the best night ever

   Bhí sé dochreidte - It was unbelievable

   Sheinn banna ceoil is fearr liom aréir - My favourite band performed last night

   Bhí an-áthas orm - I was very happy

   Thaitin an oíche liom - I enjoyed the night

   Bhain mé taitneamh as an oíche - I enjoyed the night

   Chan mé in éineacht leo - I sang along with them

   Jewelmary2016 here's some for the ceolchoirm litir for you.

  97. avatar image

   SryanBruen

   Táim tinn - I'm sick

   Táim breoite - I'm sick

   Tá tinneas cinn orm - I have a headache

   Tá slaghdán ort - You have a cold

   Bhí pian i mo bholg - I had a tummy ache

   Bhí fiabhras uirthi - She had a temperature

   Dhóigh mé mo lámh - I burned my hand

   Baineadh geit astu - They got a fright

   Le blianta beaga anuas - In recent years

   Bhain mé an-taitneamh as an tréimhse a chaith mé le do chlann - I really enjoyed my stay with your family

   Tá mé beagnach líofa anois sa Ghaeilge - I am almost fluent into Irish

   Ó chrá croí - Heartache

   Tá mé i mo bhall den club leadóige anois - I am a member of the tennis club now

   D'fhéadfaidh mo phost a bheith dúshlánach ach is fiú é - My job maybe challenging but it is worth it

   Canaim amhráin gach lá - I sing songs every day

  98. avatar image

   SryanBruen

   B’é an eachtra is measa a tharla dom i mo theach féin riamh - It was the worst thing ever that happened to me in my own house

  99. avatar image

   SryanBruen

   D'fhéadfadh mo phost a bheith dúshlánach is fiú é***

  100. avatar image

   SryanBruen

   D'imrínn peile - I used to play football

   D'fhoghlaim mé a lán frásaí as Ghaeilge - I learnt a lot of Irish phrases

  101. avatar image

   SryanBruen

   Bhrostaigh mé amach an doras - I hurried out the door

   Thaitin mo bhróga reatha nua liom - I liked my new runners

   Ní chreidfimis ár súile - We couldn't believe our eyes

   Bhí an fhoirgneamh ar dhóiteán - The building was on fire

   Bhain sé as anáil dom - It took my breath away

   D'éalaigh mé an fhoirghneamh - I escaped the building

   Seo mar a tharla, creid é nó ná creid é - This is what happened, believe it or not

   Chuir na fir dhóiteáin an tine as - The firemen put out the fire

   Tá cuimhní an lae sin greanta i m'intinn - The memories are engraved in my mind

  102. avatar image

   SryanBruen

   The memories of that day are engraved in my mind**

  103. avatar image

   JCScenes

   Could you translate "to buy more food"

  104. avatar image

   JCScenes

   Is it "bia níos mó a cheannach"

  105. avatar image

   JCScenes

   Chun*

  106. avatar image

   Aoife_9776

   Chun níos mó bia a cheannach I think

  107. avatar image

   SryanBruen

   You need to tell me your full sentence. I can't just translate part of a sentence like that.

  108. avatar image

   ug_roland2504

   chun bia níos mó a cheannach

  109. avatar image

   Dodger

   Syran what possible Aistes do you think will come up and what do u think will come up in the filiocht + pros

  110. avatar image

   SryanBruen

   Theastaigh uaim chun bia níos mó a cheannach - I wanted more food

   Bhí mé ag tógáil caisleáin gainnimh le mo bhuicéid agus spáid - I was building sandcastles with my bucket and spade

   Bhí bia againn ina dhiaidh - We had food after

   Bhí dinnéir againn ina dhiaidh - We had dinner after

  111. avatar image

   jenny_1000

   any notes on blath na craige

  112. avatar image

   SryanBruen

   Already posted here Jenny - 2nd post!!

   https://studyclix.ie/Discuss/Junior-Cert-Irish/fil-ocht-staid-ar-freagra-samplacha-ar-f-il

  113. avatar image

   SryanBruen

   Go n-éirí an t-ádh le gach duine amárach!

  114. avatar image

   Adrian224

   Do u have a sample answer for an essay topic "mar a chaith mé an deireadh seachtaine seo caite"

  115. avatar image

   SryanBruen

   Níl aiste agam ar an ábhar sin, tá brón orm.

  116. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  117. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  118. avatar image

   SryanBruen

   Cuid eile againn - Rest of us

   An gcuid eile againn - The rest of us

   Thiteamar beagnach inár gcodladh - We nearly fell asleep

   Chuir an fuaim ard eagla orainn - The loud noise scared us

   Tinte ealaíne - Fireworks

   Bhuail an cloigín dorais go tobann - The doorbell suddenly rang

  119. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  120. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  121. avatar image

   Liv182

   Hey, would u have any notes for 'Teilifís'? I lost all of mine :/

  122. avatar image

   SryanBruen

   Firstly Liv182, this is the IRISH PHRASES thread, please post in the relevant thread from now on. Secondly, no I don't but you should find some on Google. I previously looked before and there is.

  123. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  124. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader