Want to see ALL questions on this topic?

Upgrade to PLUS+ for €35 to see all past questions

You need to have an account to continue

You need to have an account to continue

SryanBruen
Irish Phrases (repost)
SryanBruen Junior Cert Irish40

As my Irish Phrases notes thread was deleted and students wanted me to repost them, here ya go. Bhí teannas os cionn an mheáin - Tension was at its highest (lit. Tension was above the average) Ba é an lá a barr riamh - It was the best day ever (lit. The day was on top ever) Luigh mé gan focal asam - I laid out without a word Tús maith leath na hoibre - A good start is half the battle (A good start is half the work) Shocraíomar ar fad - We all decided.... Tá grá agam duit - I love you (lit. I have love for you) Bhí mé ag crith le heagla - I was shaking with fear Is cuimhin liom an lá sin an-mhaith - I remember that day very well Bhí mé préachta leis an bhfuacht - I was frozen with the cold Maidin chiúin a bhí ann - It was a quiet morning Ní ghnáth lá a bhí ann - It wasn't a normal day Áfach, rud amháin suimiúil a tharla ná - However, one interesting thing that happened was Bhí mo chroí i mo bhéal - My heart was in my mouth I mo thuairim - In my opinion Bhí ionadh an domhain orm - I was very surprised Go tobann, bhuail tubaiste orm - Suddenly, disaster struck (on me) Lig mé scread asam - I let a roar out of me


40 Comments
SryanBruen
Mothaím tú uaim - I miss you Ina dhiadh tamaill - After a while Tugadh síob abhaile dom - I was given a lift home Lig mé osna sástachta - I let out a sigh of happiness Ar luas lasrach - At a ferocious pace Bhí an baile sábháilte arís - The town was safe again Lean siad mé timpeall na háite - They followed me around the place Bhí mé ag cur fola - I was bleeding
SryanBruen
Le breis - More than Is beag áit - Tis few places Thar an ngealach le gliondar - Over the moon with happiness Den chéad uair - For the first time Ní mó ná sásta - Not happy An chéad rud - The first thing Thug mé faoi deara - I noticed Ba bheag nár - Nearly Ní raibh oiread is - These wasn't as mush as Toisc/Mar - Because Ní raibh aon dara rogha agam - I had no second choice Taibhsíodh di - Seemed to her Le hiontas - In wonder Lig sé osna fháda as - He let out a long sigh Gan tracht - Not to mention Lamh in uachtar - upper hand Ní fhéadfadh sé - He wouldn't be able De bhreis ar - As a result Scaití/Uaireanta - Sometimes Seafóideacha - Ridiculous Snag anála - Deep breath Aniar aduaidh - Very fast Diadh ar ndiadh - Bit by bit Gclaochlú suntasach - Remarkable change Cúraimí an tí - Responsibility of the house Ar bhealach - In a way Mar sin de - Because of this Gan smaoineamh - Without thinking Ba leor - Enough Tháinig mé uirthí - I came upon Bealach amháin no bealach - One way or another Marófar mé - I will be killed Gan choinne - Without warning Ná hábair é - Don't mention it Ar tí - About to Den chuid is mó de - Most of the time Gach uile chearn den tír - Every corner of the country Anonn is anall - Backwards and forwards Drogall - Reluctant San ám céanna - At the same time Géarghá - Real need Cogar - Listen Leag sé siúl ar - He layed his eyes on Loinnir ina shúile - Glistening in his eyes Ar mhullach snoic - At the top of the mountain Snámh in aghaidh easa - Swimming against the tide Loit/Mhill - Destroy Coiméad/Cosaint/Saoradh - Protect Mionlach - Minority Formhór - Majority Amhail is - Like as if Bhí sé tagtha - He had come Draíochta - Mystifying Bhí socraithe acu - They decided Torann na mbos - noise of the applause Pé náire - Whatever shame Ceannaireacht - Leadership Is mó a bhraitheann - It depends Go huile is go iomlán - Totally believing Smacht a fháil orthu - Control over them I bpreabadh na súl - In the blink of an eye In ionad - Instead of Ag dul iméid - Increasing Tháinig loinnir ina shúile - His eyes lit up
SryanBruen
Roghnaigh mé an ghearrscéal 'An tÁdh' le Pádraig Ó Conaire - I chose the short story 'The Luck' by Patrick Ó Conaire Rinne mé staidéar ar an ngearrscéal 'An tÁdh' le Pádraig Ó Conaire i rith mo chúrsa - I studied the short story 'The Luck' by Patrick Ó Conaire during my course Is léir go bhfuil an téama ________ le feiceáil sa scéal seo - It is clear that the theme of _________ is to be seen in this story Taispánfaidh mé go bhfuil an téama tríd an scéal - I will show that this theme is to be seen through the story Feicimid cairdeas mar théama sa scéal seo - We see the theme of friendship in this story Feicimid áthas na hóige mar théama sa scéal seo - We see the theme of joy of youth in this story Is léir go bhfuil an téama ________ le feiceáil sa scéal seo ansin - It is then clear that the theme ________ can be seen in this story Léirigh an t-údar an téama go héifeachtach - The author dealt very effectively with this theme Léirigh mé é seo le neart samplaí ón scéal - I showed this theme with plenty of examples from the story
SryanBruen
- Bhí áthas orm dea-scéala a chloisteáil = I was delighted to hear the good news - Bhí brón orm an droch-scéala a chloisteáil = I was sad to hear the bad news - tá ag éirí go breá liom = Im getting on well - Tá saol breá againn anseo = we're having a great time here - Nach méanar duit! = Isn't it well for you! - tá sé tuillte go maith agat = You well deservre it - Comhghairdeas leat - congratulations - Maith thú = good on you - Is oth liom a rá = I'm sorry to say - Bhí sé i gceist agam glao a chur ort = I intended calling you - Fan go gcloise tú an scéal! = Wait tillyou hear the news - Chonaic mé i do litir go raibh tú = I saw in your letter that you - Tá an aimsir that cionn = the weather is excellent - Bíonn and ghrian ag scoilteadh na gcloch gach lá = The sun is splitting the stones every day - Bhí sé ag stealladh báistí inné = It waslashing rain yesterday - Níl puth gaoithe inniu = There isn't a puff of wind - Neart aiseanna = lots of facilties - Tá na háiseanns that barr = the facilities are great - ...ag fanacht in árasán/óstán in aice na trá = staying in an apartment/hotel beside the beach - Gan amhras = without a doubt - Creid nó ná créid = believe it or not - Fan go gcloise tú = wait til you hear - Fan go bhfeice tú = wait till you see - Sula i bhfad/Sar i bhfad/go gairid = soon - Ina theannta sin/chomh maith le sin = as well as that - Tá na radharcra gleoite = the sights are brilliant - Chonaiceamer = we saw - Bhuaileamar = We met - Bhaineamar an-sult as = we really enjoyed - Bia blasta/lofa/déisteanach = tasty/rotten/disgusting food - Fleá fhulachta = barbeque - Tá muintir na háite an-chairdiúil = people are very friendly - Thógamar carr/arasán ar iasacht = we rented a carr/apartment - Ag spaisteoireacht = sight-seeing - Is oth liom a rá = I'm sorry to say - Tá mé ag cur snas/feabhais ar mo chuid Gaelige/Fraincíse/Spáinnise = inproving my Irish/French/Spannish - Tá bean an tí an-chabhrach = the woman of the house if very helpful - Chuamar ar thuras bus/traenach/bád = we went on a bus/train/boat journey - Bíonn an-chraic agam anseo = I have great fun here - Bhí áthas an domhain orm nuair a chuala mé = I ws delighted when I heard - Pé scéal é = however - ag tnúth le = looking forward to - Ní chreidfidh tú cad a tharla = you won't believe what happened - Míle buíochas as an gcuireadh = thanks a million for the invitation - Bhí an lá/oíche/cluiche/ceolchoirm dochreidte = the day/night/game/concert was incredible - Ní dhéanfaidh mé dearmad ar an ......oche sin go deo = I'll never forget that..... - Ní bréog ar bith a rá = It's not a lie to say - Is fíor a rá = It's true to say - Bhuel = well - cluiche ceannais = final - leathcheannais = semi - Ar chomhscór ag laethama = level at halftime - Tá mé craiceáilte faoi = I'm mad about
SryanBruen
-Tá súil agam go bhfuil tú i mbarr na sláinte =I hope you are well -Tá brón orm nár scríobh mé níos luaithe = I'm sorry I didn't write sooner -Bhí áthas orm do litir a fháil cúpla lá ó shin = I was delighted to get your letter a couple of days ago - Fuair mé do litir Dé hAoine seo caite = I got your letter last Friday - Conas atá saol agat féin?= How is life with you? - Ní raibh am agam scríobh go dtí seo = I didn't have time to write until now - Beatha agus sláinte ó.... = Greeting from... - Táim fíorbhuíoch as ucht do litreach = I am most thankful for you letter - Is fada an lá ó chuala mé uait = I haven't heard from you in ages - Tá súil agam go bhfuil gach rud ar fónamh = I hope everything is alright - Conas atá cúrsaí sa bhaile = How are things at home? -Cén chaoi a bhfuil sibh go léir = How are you all? - Conas atá tú ó chonaic mé thú ag... = How are you since I saw you at...
SryanBruen
- Feicfidh mé thú in gceann míosa/seachtaine = I'll see you in a months/weeks time - Cuirfidh mé glaoch ort an tseachtain seo chugainn/ag an dearieadh seachtaine = I'll call you next week/at the weekend - Abair le do dheirfiúr/do dheartháir go raibh mé a cur a tuairsce/a thuairisce = tell your sister/brother I was asking for her/him - Tá gach duine anseo as cur do thuairisce = Everybody here is asking for you - Níl a thuilleadh le rá agam = I have nothing left to say - Caithfidh mé imeacht anois = I must go now - Níl m'obair bhaile críochnaithe go fóill agam = I haven't got my homework finished yet - Tá mo mháthais ag glaoch orm don dinnéar = My mother is calling me for dinner - Tá m'aintín ag teacht ar cuairt = My aunt is coming to visit - Caithfidh mé slán a fhágáil leat anois = I must say goodbye now - Táim ag tnúth le litir uait= I'm looking forward to a letter from you - Idir an dá inn, tabhair aire duit féin = In the meantime, look after yourself - Scríobh ar ais chugam go luath/gan mhall/le casadh an phoist = Write back soon/without delay/by return post - Ná déan moill, scríobh chugam = don't delay, write to me! - Tá súil agam go bhfeicfidh mé go luath thú = I hope I see you soon - Cuir glaoch orm anocht = Call me tonight - Beidh mé ag caint leat an tseachtain seo chugainn = I will be talking to you next week
SryanBruen
● Táim ag ceapadh — I think ● Déarfainn — I’d say ● Sílim — I think ● Creidim — I believe ● Measaim — I consider Ar an gcéad dul síos — first of all ● Ar aon nós — anyway ● Pé scéal é — in any case ● Dála an scéil — by the way ● Ar nós na gaoithe — quickly, like the wind Bhuel — well ● Is fíor sin — that’s true ● Níl bréag ar bith ansin — there’s no lie in that ● Chun an fhírinne a insint/a rá — to tell the truth ● Níl a fhios agam ó thalamh an domhain — I have no idea whatsoever Dar m’anam — upon my soul ● Go háirithe — especially ● Dáiríre — really ● Go deo na ndeor — for ever and ever ● Is breá liom — I like ● Is aoibhinn liom — I really like ● Tá mé craiceáilte faoi — I’m crazy about ● Is fuath liom — I hate ● Is gráin liom — I detest ● Lá breá brothallach — a fine warm day ● Bhí an ghrian ag spalpadh anuas — the sun was beaming down ● Bhí sé ag stealladh báistí — it was pouring rain ● Oíche sheaca a bhí ann — it was a frosty night ● Ní raibh oiread agus puth gaoithe ag séideadh — there wasn’t a breath of wind blowing Mar a dúirt mé cheana — as I said before ● Cuir i gcás — for example ● Go sábhála Dia muid — God save us ● Le cúnamh Dé — with the help of God ● Buíochas le Dia — thanks be to God Sa lá atá inniu ann — nowadays ● Faoi láthair — at present ● I láthair na huaire — at the present time ● Na laethanta seo — these days ● Le déanaí — lately ● Amach anseo — in the future ● Sa todhchaí — in (the) future ● Ar ball, ar ball beag — in a while ● Gan rómhoill — without much delay ● San am atá le teacht — in the future Chomh maith leis sin — as well as that Go mór mór — especially Ar nós — such as, for example Ag an am céanna — at the same time I dtús báire — first of all A Mhamaí, A Dhadaí, A Sheáin, A Mháire - Dear Mam, Dad, Seán, Mary Conas atá sibh/tú? - How are you (plural)/you? Tá mé ar laethanta saoire i … - I’m on holidays in … Tá mé anseo i gConamara - I’m here in Conamara Tá mé ar chúrsa anseo sa Ghaeltacht - I’m on a course here in the Gaeltacht Táim ag scríobh chugat ó theach m’uncail - I’m writing to you from my uncle’s house Táim anseo ar feadh seachtaine/coicíse - I’m here for a week/fortnight Bhí an turas ar fheabhas - The journey was great Tá an aimsir go hálainn/go huafásach - The weather is lovely/awful Tá gach éinne an-chairdiúil - Everyone is very friendly Níl na daoine róchairdiúil - The people are not too friendly Tá an bia ceart go leor - The food is okay Tá an bia lofa - The food is rotten Fillfidh mé abhaile De hAoine seo chugainn - I’ll return home next Friday
SryanBruen
Capall an tsaoil an ghrá - Love makes the world go round Is leighis is fearr do ghrá pósadh - The best cure for love is marriage Níl leighis do ghrá ach pósadh - There's no cure for love but marriage Is olc nach ngabhaidh comhairle, ach is míle measa a ghabhas gach uile chomhairle - He is bad that will not take advice, but he is a thousand times worse who takes every advice Ná déan troid - Do not offer fight Comhairle charaid gan a híarraidh, chan fhuair si a riamh an meas budh chóir di - A friend's advice not asked for was never valued as it deserved Ní fios go baileach cén t-am a dhúisigh mé - I'm not sure what time it was exactly when I woke up Bhí gach duine ag canadh in ard a gcinn agus a ngutha - Everyone was singing at the top of their lungs Bíonn an fhírinne searbh - The truth hurts Mol an óige agus tiocfaidh sí - Praise youth and she will thrive Is iad na laethanta seo na laethanta is fearr i mo shaol - These days are the best days of my life Aithníonn ciaróg ciaróg eile - It takes one to know one Bionn dhá insint ar scéal - There are two sides to every story Is maith an scéalaí an aimsir - Only time will tell Bíonn drochubh i ngach ciseán - There's a bad egg in every basket Is mise, le meas - Sincerely Is gairid ár gcairt ar an saol seo - Our lease on life is short Níl fhios agam - I don't know Is dóigh liom - I suppose Dia linn - God bless you Go n-eirí an t-ádh leat - Good luck Mar is eol duit - As you know Ní bhíonn saoi gan locht - There's no wise man without blame An rud is annamh is iontach - What's rare is wonderful
SryanBruen
Ní raibh mé ag iarraidh a deireadh é - I didn't want it to end Bhí neart duaiseanna le buaite - There were plenty of prizes to be won Bhí ionadh an domhain orm ar na rudaí a tharla níos déanaí - I was really surprised of the things that happened later Bhuaigh mé an chéad duis - I won the first prize Thug mo mháthair roinnt airgid dom mar theastaigh uaim cuimhneacháin a cheannach - My mother gave me some money because I wanted to buy souvenirs Bhí an ceolchoirm ar siúl an oíche a leanas - The concert took place the following night Thug m’athair síob dom - My father gave me a lift Bhí mé go fírinneach gan focal - I was literally speechless Bhí mé beagnach i dtriobláid - I was nearly in trouble Áfach, shroich mé in am - However, I arrived in time Chan mé in éineacht leo - I sang along with them
SryanBruen
Ní bheatha teanga í ag foghlaim litríocht - A language doesn't live if forced to learn literature Tá na mhuinteoirí an-chairdiúil i gcodarsnacht leis an chuid is mó muinteoirí - The teachers are very friendly in contrast to most teachers Oíche dorcha i lár mí Meitheamh a bhí ann - It was a dark night in the middle of June Bhí na focail de ghlanmheabhair agam - I know the words off by heart Chuir m’athair fios ar an otharcharr - My father called the ambulance Tá biseach ag teacht orm in aghaidh an lae - I am getting better day by day Ní raibh fhios agam go bhfeadfadh rudaí éirí níos measa - I didn't know things could get any worse Tá súil agam go bhfeicfidh mé go luath thú - I hope I see you soon Fillfidh mé abhaile an tseachtain seo chugainn - I'll return home next week Le cúnamh Dé, beidh an aimsir linn! - Please God the weather will be good! Caithfidh mé dul anois agus staidéar a dhéanamh - I have to go now to study Cuirfidh mé glao ort - I'll call you Dá mbeadh a fhios agam cad a bhí ar tí tarlú an lá sin d'fhanfainn sa leaba - If I knew what was about to happen that day, I'd have stayed in bed
SryanBruen
Tá an tírdhreach dochreidte - The landscape is unbelievable Táim sa Spáinn - I'm in Spain Táim sa Fhrainc - I'm in France Táim sa Ghréig - I'm in Greece Tá an ceantar an-ghnóthach - The area is very busy Tá sé dubh le daoine - There is a huge crowd Chaitheamar lá ag siopadóireacht san ionad siopadóireachta i lár na cathrach - We spent a day shopping in the shopping centre in the city centre Thugamar cuairt ar na suíomhanna suimiúla - We visited the tourist attractions Chuamar ag fámaireacht - We went sightseeing Thugamar cuairt ar mhúsaem - We visited a museum Thugamar cuairt ar chaisleán - We visited a castle Thugamar cuairt ar an thúr Eiffel - We visited the Eiffel Tower Thugamar cuairt ar ardeaglais - We visited a cathedral Thugamar cuairt ar staid sacair - We visited a soccer stadium Thugamar cuairt ar páirc spraoi - We visited a funfair Thugamar cuairt ar páirc uisce - We visited a waterpark Bhí sé chomh te le hoigheann - It was as hot as an oven Bhí mé ag fáil bháis leis an teas - I was dying in the heat Tá an teocht an-ard - The temperature is very high D'fhanamar in óstán galánta cúig réalta - We stayed in a splendid five star hotel Ní thuigim an teanga - I don't understand the language Táim chomh dearg le tráta - I'm as red as a tomato Táim griandóite - I'm sunburned
SryanBruen
Tá feabhas ag teacht ar mo chuid Ghaeilge - My Irish is improving Bhí feabhas ag teacht ar mo chuid Ghaeilge - My Irish improved Beidh feabhas ag teacht ar mo chuid Ghaeilge - My Irish will improve Bhí oíche mhaith agam - I was having a good time / I had a good time Ní raibh mé ábalta aon rud a dhéanamh - I wasn't able to do anything Ar thaobh an bhóthair - At the edge of the road Bhí na bóithre go dona - The roads were bad Leagadh é - He was knocked down Tá mé san ospidéal anois faraor - I am in the hospital now unfortunately Bhí timpiste agam cúpla lá ó shin - I had an accident a few days ago Leag carr mé gan rabhadh - A car knocked me down without warning Tá mé i mbarda deas buíochas le Dia - I am in a nice ward thanks be to God Tógaim piollaí agus leigheas dhá uair in aghaidh an lae - I take pills and medicine twice a day Beidh orm siúl le maidí croise ar feadh seachtaine - I will have to walk with crutches for a week
SryanBruen
Ní rómhaith - Not so good D'airigh mé uaim thú - I missed you Ní fhaca mé le fada an lá thú - Long time no see Diabhal scéal - Nothing new Tar isteach - Come in Bí ar do chompord - Make yourself at home Codladh sámh - Sweet dreams Bíodh an-turas agat - Have a good trip Beidh mé ar ais ar an bpointe - I will be right back Bain taitneamh as - Bon appétit Cén slí beatha atá agat? - What do you do for a living? An rud is annamh, is iontach - What is rare is strangest Is maith an scáthán súil charad - A friend’s eye is a good mirror Aithníonn ciaróg ciaróg eile - It takes one to know one Moladh luath agus cáineadh mall - Early praise and delayed criticism Bíonn blas ar an mbeagán - A little tastes well Éist le fuaim na habhann agus gheobhaidh tú breac - Listen to the sound of the river and you will get a trout Eochair feasa foghlaim - Learning is the key to knowledge Faigheann an tseanbhróg an tseanstoca - The old shoe gets the old stocking Giorraíonn beirt bóthar - Two shorten the road Is ait an mac an saol - Life is strange Is binn béal ina thost - Silence is golden Is fearr an tsláinte ná an táinte - Health is better than wealth Tagann cruatan i ndiaidh an chaite - Waste not, want not Is glas iad na cnoic i bhfad uainn - Faraway hills are green Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine - People live in one another’s shadow Maireann croí éadrom i bhfad - A light heart lives longest Ní bhíonn uasal ná íseal, ach thuas seal thíos seal - Noble and poor are both up and down a while Ní féidir an dubh a chur ina gheal, ach seal - You can only deny the truth for a while Ní mar a shíltear a bhítear - Things are not always as they seem Ní neart go cur le chéile - There is no strength without unity Ní thagann ciall roimh aois - Sense does not come before age Soitheach folamh is mó torann - Empty vessels make the most noise Taithí a dhéanann máistreacht - Experience brings perfection
SryanBruen
Tír gan teanga, tír gan anam - A country without a language, is a country without a soul Tús maith leath na hoibre - A good start is half the work / well begun half done Beatha teanga í a labhairt - The life of a language is to speak it An té nach gcuirfidh san earrach, ní bhainfidh sé san fhómhar - He who does not sow in spring, will not reap in the autumn Uireasa a mhéadaíonn cumha - Absence makes the heart grow fonder Beidh lá eile ag an bPaorach - Power will have another day Is breá an ní an óige, ach ní thagann sí faoi dhó - Youth is a fine thing, but it does not come twice Níl aon tinteán mar do thinteán féin - There is no place like home Níor bhris focal maith fiacail riamh - A good word never broke a tooth Tarraingíonn scéal scéal eile - One story leads on to another Ní bhíonn in aon rud ach seal - Nothing lasts for ever Ní dhéanfaidh an saol capall ráis d’asal - The world would not make a donkey a racehorse Is minic ciúin ciontach - The quiet ones are often guilty I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin - Rome was not built in a day Imíonn an tuirse is fanann an tairbhe - Tiredness goes away and the benefit remains Aithnítear cara i gcruatan - It is in hardship that a friend is recognised An té a bhíonn siúlach, bíonn sé scéalach - Travellers have tales to tell Is fearr cara sa chúirt, ná punt sa sparán - Better a friend in court, than a pound in the purse Ní sheasann sac folamh - An empty sack will not stand An té nach bhfuil láidir, ní mór dó a bheith glic - He who is weak needs to be clever Ná mol agus ná cáin tú féin - Neither praise nor criticise yourself Buail an t-iarann te - Strike when the iron is hot Ní thagann ciall roimh aois - Sense doesn’t come before age Múineann gá seift - Necessity is the mother of invention Ní fhanann trá le héinne - Time and tide awaits no man Ná tabhair breith ar an chéad scéal - Never judge on first opinions Ag tuileadh agus ag trá a chaitheann an fharraige an lá - The tide spends the day going in and out Oíche aerach is maidin bhrónach - A lively night and a sad morning Ar scáth a chéile a mhairimid - We all exist in each others’ shadow Go n-éirí an bóthar leat is do chosán cóngair - May your journey, long or short be a success
SryanBruen
Maireann na daoine ar scáil a chéile - The people live in one another's shadows A chomhairle féin do mhac árann ‘s ní bhfuair sé ariamh níos measa - It does not get worse than a dear son that pleases himself Nuair a cheap mé go raibh gach rud foirfe - When I thought that everything was perfect Clár an siopa - The cash register Éadaí éagsúla - Different clothes Sheas gach duine in eagla - Everybody stood in fear Bhí mé ar mo sheachaint - I was on the run Bhí m'aghaidh chomh dearg le tráta - My face was as red as a tomato Bhí na robálaithe go soiléir ciontach - The robbers were clearly guilty Chuaigh na rudaí ó mbun go barr - The things went from top to bottom / Life went from top to bottom
SryanBruen
Bhí sé Oíche Shamhna nach ndéanfaidh mé dearmad go deo - It was a Halloween that I will never forget! Chuir mé eagla ar - I scared Samhlaítear domsa - It seems to me Caitheann daoine an iomarca ama - People spend too much time Ceapann go leor daoine - A lot of people think Ní aontaím leis sin ar chor ar bith - I don't agree with that at all Aontaím go huile is go hiomlán leis an tuairim sin - I totally agree with that opinion Is trua liom a rá - I'm sorry to say Déanfainn - I would say Táim lánchinnte de - I'm certain of it Is é an rún atá á phlé againn inniu ná - The motion we are discussing today is Táim ar son an rúin - I am for the motion Cuirfidh mé ná cúiseanna os bhur gcomhair anois - I will now present you with the reasons Thar fóir - Overboard
SryanBruen
Lig mé mo chroí asam nuair a chan mé - I sung my heart out Ní fhágfaidh siad riamh mise i m'aonar arís - They will never leave me alone again Bhí sé soiléir go raibh na robálaithe ciontach - It was clear the robbers were guilty Bheartaigh mé éadaí a cheannach tar éis tamaill - I decided to buy clothes after a while Thosaigh mo chairde agus mé féin ag cur roinnt éadaí éagsúla orainn - My friend and I started trying some different clothes on Bhí mé ag iarraidh roinnt éadaí nua - I wanted some new clothes Theastaigh uathu an t-airgead go raibh sa siopa - They wanted the money that the shop had Bhí sé ar a sheachaint - He was on the run Bhí tú ar do sheachaint - You were on the run Bhí sí ar a seachaint - She was on the run Cheap mé nach dtiocfaidís riamh - I thought they would never come Thosaigh mo chairde ag tabhairt a gcairde - My friends started bringing their friends Bhí mé i gcruachás - I was in a fix Cé atá ag déanamh an raice seo? - Who's making this racket? Íslíodh an ceol ansin - The music was turned down then Ní fheagródh aon duine - Nobody would answer Bhí siad ar deargbhuile - They were raging
SryanBruen
Caithfidh tú féachaint air - You must see it Tá an físeán faoi staidéar - The video is about studying Chabhraigh sé a lán liom - It helped me a lot Rinne sé mo bhainistíocht ama níos fearr - It made my time management better Thug sé inspioráid dom - It gave me inspiration Bhí an seó ar siúl an lá dár gcionn - The show was taking place the following day Chuaigh mé abhaile i ndiaidh na scoile - I went home after school Thug mo mháthair roinnt airgid dom mar bhí fhios aici gur theastaigh uaim cuimhneacháin a cheannach - My mother gave me some money because she know that I wanted to buy souvenirs Nuair a shroich mé ar seó - When I arrived at the show Bhí sé an-ghreannmhar go raibh mé anáil - He was so funny that I could barely breathe Cheap gach duine sa barra go raibh sé fíorghreannmhar - Everybody in the bar thought he was hilarious Nuair a bhí sé ag magadh - When he was joking
SryanBruen
Ceapadh príomhoide nua i mo scoil féin le déanaí - A new principal was appointed in my school lately Is amhránaí mhaith é - He is a good singer Glacann sé páirt sa ghrúpa ceoil - He takes part in the choir Níor thaitin an príomhoide deireanach liom - I did not like the last principal Is ról deacair é an príomhoide - The principal has a hard role Bhí air a lán rudaí a dhéanamh - He had a lot to do Is ball mé de bhanna ceoil - I am a member of a music band Bhí an chéad ghig againn le déanaí - We had our first gig lately D'ainmnigh mé an bhanna 'The Karma Killers' mar táimid láidir agus misneach - I named the band 'The Karma Killers' because we are strong and clever Tá plean againn faoi ghig eile sa mhí seo chugainn - We plan to have another gig in the next month
SryanBruen
Dhlúthchairde - Best friends Luaigh pointe eolais amháin - Mention one point of information Luaigh dhá phointe eolais - Mention two points of information Tuige - How come Cén saghas duine - What type of person Cé mhéad - How much / How many Cé chomh fada - How long Cá fhad - How long Cé leis - Who owns Cé uaidh - From whom Cé acu - Which Cé dó - For whom Déan cur síos ar - Describe Bhuail mé le cairde nua - I made some new friends Imreofar an cluiche - The game will be played Goidfear na cácaí ón mbácús - The bakery's cakes will be stolen
SryanBruen
Seinnfear an t-amhrán anocht - The song will be played tonight Seinnfear ár n-amhrán anocht - Our song will be played tonight Anois is arís - Now and again Réiteach le - To get on with Sheinn banna ceoil is fearr liom aréir - My favourite band performed last night Táim tinn - I'm sick Táim breoite - I'm sick Tá tinneas cinn orm - I have a headache Tá slaghdán ort - You have a cold Bhí pian i mo bholg - I had a tummy ache Bhí fiabhras uirthi - She had a temperature Dhóigh mé mo lámh - I burned my hand Baineadh geit astu - They got a fright Le blianta beaga anuas - In recent years Bhain mé an-taitneamh as an tréimhse a chaith mé le do chlann - I really enjoyed my stay with your family Tá mé beagnach líofa anois sa Ghaeilge - I am almost fluent into Irish Ó chrá croí - Heartache Tá mé i mo bhall den club leadóige anois - I am a member of the tennis club now D'fhéadfadh mo phost a bheith dúshlánach ach is fiú é - My job maybe challenging but it is worth it Canaim amhráin gach lá - I sing songs every day B’é an eachtra is measa a tharla dom i mo theach féin riamh - It was the worst thing ever that happened to me in my own house D'imrínn peile - I used to play football D'fhoghlaim mé a lán frásaí as Ghaeilge - I learnt a lot of Irish phrases Bhrostaigh mé amach an doras - I hurried out the door Thaitin mo bhróga reatha nua liom - I liked my new runners Ní chreidfimis ár súile - We couldn't believe our eyes Bhí an fhoirgneamh ar dhóiteán - The building was on fire Bhain sé as anáil dom - It took my breath away D'éalaigh mé an fhoirghneamh - I escaped the building Seo mar a tharla, creid é nó ná creid é - This is what happened, believe it or not Chuir na fir dhóiteáin an tine as - The firemen put out the fire Tá cuimhní an lae sin greanta i m'intinn - The memories of that day are engraved in my mind
SryanBruen
Theastaigh uaim chun bia níos mó a cheannach - I wanted more food Bhí mé ag tógáil caisleáin gainnimh le mo bhuicéid agus spáid - I was building sandcastles with my bucket and spade Bhí bia againn ina dhiaidh - We had food after Bhí dinnéir againn ina dhiaidh - We had dinner after Tá súil agam go n-úsaideann sibh mo notaí agus tá súil agam go gcabhróidh siad libh i bhur scrúdaithe - I hope that you use my notes and I hope that they will help you in your exams. Cuid eile againn - Rest of us An gcuid eile againn - The rest of us Thiteamar beagnach inár gcodladh - We nearly fell asleep Chuir an fuaim ard eagla orainn - The loud noise scared us Tinte ealaíne - Fireworks Bhuail an cloigín dorais go tobann - The doorbell suddenly rang
SryanBruen
Níl fírinne dá laghad ann - There isn't so much as an ounce of truth in that
Leah_2k17
Leah_2k17
This is great. The Lord bless you for your tireless hard work!
missshush
missshush
Could you link the Aistí agus litreacha ar fháil part 1 please..
Izza_izzy03
thank you so much!
1825
1825
who has the time
stjosephsaisling
thanks for all the great irish phrases. (my dad also thinks your great on the weather forum on boards.ie)!!!
stjosephsaisling
thanks for all the great irish phrases. (my dad also thinks your great on the weather forum on boards.ie)!!!
Lorcan11
Lorcan11
thanks so much
Jacksynthesis
thank you!
am3lia
am3lia
hi, i aas wondering if you have any notes on 'an cúpla' ?
am3lia
am3lia
was*
restlesssaoirse
Thanks:smile:
Julieholland4
Ledgend
iiDamOreoii
Thanks!
katemorrissey02
Thank you
gemmalyons70
Any more phrases for writing a response to a play, poem, ect?
Jessicaferreira
thank you
yuriayato
yuriayato
absolute lifesaver!!! thank you so much!!! <3333
Uploading attachment...